“pendleton chief joseph pitcher khaki” we found 13 items!